Collectie: Ryksargyf Fotos
Herkomst: ACW Schefferschool te Harlingen
Omschrijving: Groepsfoto van leerlingen van de handwerkklas van juffrouw Lamminga
van de Schefferschool te Harlingen, met op de bovenste rij
vlnr: Klaas(ke?) Drukker, Sietske Alkema, Jo Martens, Bets Kruithof, Hinke de Wit,
Ittie Boersma, Alie Terpstra;
2e rij vlnr: Grietje de Groot, Ineke Grobbe, Trijntje Drost,
Dina Drost, Beppie Drost;
3e rij vlnr: Susanne de Groot, Jetske Attema, Bettie ?, Janke Osinga,
Froukje Smilde, onbekend, Itie Alkema, Caba de Boer.