Het laatste huis rechts, Nes-B 141 en 142, is de bakkerij, de oude Herberg en Bierbrouwerij.
Na 1816 neemt Frederik Frederiks Schregardus de Herberg over van Nanne Berends Bouma.
In 1818 en 1828 is dit pand op floreennr 157 van Frederik Schregardus Bakker. Dit huis stond precies tegenover bakkerij nr 2 van zijn broer Hendrik Schregardus.
Hun vader was Frederik Hendriks Schregardus, bakker te Wierum.
De familie Schregardus stamt af van de Dokkumer predikant Henricus Schregardus overl. 6-7-1702.
Een zoon van de predikant, Frederik was schoolmeester en dorpsrechter te Paesens.
De vader van de Wierumer bakker, Hendrik Frederiks Schregardus Mr Smid te Aalsum, was een zoon van de schoolmeester van Paesens.
Frederik Frederiks Schregardus was getrouwd met IJtje Feddes Huizinga, een dochter van de 1e vrouw van zijn oudste broer Hendrik.
De combinatie Herberg en Bakkerij duurt tot ongev. 1826.
Rond 1830 vertrekken Frederik en IJtje naar Wierum.
Douwe Adolfs Hemminga is dan bakker in dit pand tot ca 1840.
Ulbe Wiegers Postma wordt de nieuwe eigenaar en gebruiker tot zijn dood 9-11-1853. Hij was geboren te Akkerwoude, en gehuwd met Joukjen Cornelis Heemstra.
De wed. Postma zet de zaak voort tot mei 1859.
Zij is inmiddels gehuwd met Dirk Harmens Jansma, gardenier te Paesens.
Na de familie Postma wordt Halbe Jouwerts Turkstra de nieuwe bakker tot 1872. Hij is geb. te Birdaard op 11-9-1828, en gehuwd met IJtje Thomas Posthuma geb. 24-9-1828 te Anjum.
Na Turkstra worden Gosse Keimpes Groenveld en de Wed. Dieuwke Klazes Koopmans eigenaars tot 1874.
Zij worden opgevold door Murk Lamminga, geb 8-6-1845 te Makkum en Jeltje Tijsma, geb 2-9-1853 te IJlst en overleden te Nes 25-2-1875.Lamminga blijft tot 1887. Dan verhuurt hij de zaak aan Douwe Tjeerds Hellinga, geb 11-10-1834 te Grouw en geh.met Renske Ridzerts Jager, geb.11-8-1840 te Beetgum.
In 1892 wordt de bakkerij publiek verkocht, met verkoop van sterke drank in het klein.
Dirk Klazes Talma koopt de bakkerij voor f 2495. Dit is f 1505 minder dan de prijs die Lamminga moest betalen in 1874 aan de wed. Groenveld.
Huurders worden Sijbren Dirks Talma geb. 13-5-1868 te Rinsumageest, en Baukje Meinderts Wiersmageb.13-11-1868 te Akkerwoude.
In 1896 koopt Johannes Halbes Halbesma de bakkerij.
Hij stond bekend als de razende bakker, omdat hij met hoge snelheid met zijn hondekar door de straten in en rond Nes reed.
Halbesma vertrekt in 1909, en dan wordt Pier Agema eigenaar.2 jaar later komt Anne Jouwerts de Vries. Deze blijft eigenaar tot 1942
Huurders zijn van 1930 - 1933 Fokke Hoekstra afkomstig van Rijperkerk, en van 1933 -1939 Douwe Jans de Jong van Wierum.
Zijn opvolger is Dirk de Jong tot 1946.
Vanaf 1946 Meinte van der Brug, en als laatste van 1952 tot 1962 Bouke Hibma. Het inwonertal van Nes is dan zover gedaald, dat Nes het vanaf 1962 weer met 2 bakkers moet doen. De nrs 4 en 6.

(bron: http://www.nesdongeradeel.nl/Verhalen.htm)